Choroby gołębi


W celu przeczytania artykułu kliknij w interesujacy Cię obrazek.

1. O rzęsistkach.                                                                                   

 2. Nieuleczalne bakterie.

 

 3. O probiotykach.

 

 

4. O szczepieniach.

 

 

5. Choroby układu oddechowego cz. 1.

 

 6. Choroby układu oddechowego cz. 2.

 

 

7. Choroba młodych, czyli cirkowiroza, a nie "adeno".

 

 8. Paramyksowiroza w nowej odsłonie.

 

 

9. Znaczenie immunomodulacji.

 

 

10. Tym razem o zdrowiu hodowców.

 

 

28 maj 2024
Szanowni Państwo jest GORRRRĄCO!!! ????
 
Aby wspomóc swoich podopiecznych w tym trudnym okresie polecamy stosować:
AviPul - orzeźwia i wspomaga oddychanie. Olejki eteryczne z mięty i eukaliptusa
udrożniają przewody nosowe oraz działają tonizująco na układ oddechowy.
W upalne dni AviPul chroni śluzówkę dróg oddechowych przed nadmiernym
wysuszeniem.
AviLyte - pozwala na szybkie wyrównanie elektrolitów, co szybko doprowadza
odwodnione na skutek wysiłku i wysokich temperatur gołębie do formy.
AviPower - duża koncentracja witaminy C w produkcie redukuje negatywne skutki
tzw. "stresu termicznego".
 
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040
 
23 kwi 2024
Ogłaszamy KONKURS!!!
 
Do wygrania:
ZESTAW LOTOWY PEŁNY O WARTOŚCI 620zł!
 
Żeby wziąć udział w konkursie należy:
dokonać zakupu 3 dowolnych produktów dla gołębi marki Avimedica
z oferty standardowej (za wyjątkiem opakowań „mini 80ml”)
do dnia 15.05.2024r., do godz. 23:59.
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.05.2024r.
 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 23.04.2024r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest firma Avimedica, z siedzibą na ul. Rolnej 16, 10-805 Olsztyn
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Konkurs jest prowadzony na stronie Avimedica (zwanej dalej “Fanpage”) oraz www. avimedica.pl.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę rzeczową – w każdej edycji dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest zestaw produktów Avimedica.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Avimedica oraz na stronie www.avimedica.pl 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/avimedica.eu oraz na stronie internetowej www.avimedica.pl.

2. Konkurs trwa od dnia 23.04.2024r do 15.05.2024r.  godz. 23:59.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu
Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/avimedica.eu oraz na stronie internetowej www.avimedica.pl

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. W konkursie mogą brać udział osoby, które w okresie do 15.05.2024r. godz. 23:59 od jego ogłoszenia dokonały zakupu 3 dowolnych (za wyjątkiem opakowań „mini 80ml”) produktów dla gołębi marki Avimedica i posiadają bon/ imienną kartę upoważniającą do udziału w konkursie.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni zwycięzcę. 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/avimedica.eu, www.avimedica.pl

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage – https://www.facebook.com/avimedica.eu  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną
osobę wskazaną przez komisję.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Zadania oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli
Avimedica.

3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
podając dane autora (imię i nazwisko).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać
na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2024 r. i obowiązuje do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 
15 kwi 2024
Podstawowe minimum potrzebne Twoim gołębiom w sezonie lotowym.
Do każdego zestawu jeden produkt 80 ml GRATIS! ????
 
 
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040
 
15 kwi 2024
Kompletny zestaw 12 suplementów zaspokajający wszystkie
potrzeby bytowe gołębi w sezonie lotowym.
W zestawie dodatkowy AviCart GRATIS! ????
 
Sklep internetowy:
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040
 
25 mar 2024
Szanowni Państwo,
stały rozwój i doskonalenie naszej oferty to jedna z głównych strategii działania firmy Avimedica. Dlatego ulepszamy produkty, które mamy w swojej ofercie! ????
Kolejnym produktem nowej generacji jest AviMune. Jego wygląd jest jednak inny:
1. Kolor - bazą produktu (46%) jest ekstrakt drożdżowy (ekstrakt ze ścian komórkowych drożdży). Ekstrakt zawiera beta-glukany i mannano-oligosacharydy, które są głównym składnikiem produktu. Ekstrakt został zamieniony na inny, który ma ciemniejszy kolor.
2. Zbrylenie - świeżo zrobiony produkt ma większą objętość przy tej samej masie (w obecnej wersji). Żeby zmieścił się do tych samych słoików konfekcjonowany jest na stoliku wibracyjnym, który go upycha. Tym sposobem może stanowić litą konsystencję. Podczas mieszania z karmą rozprowadza się prawidłowo.
W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą!
W przyszłości pojawią się kolejne modyfikacje wybranych produktów Avimedica, o czym będą Państwo informowani na bieżąco!
Życzymy zadowolenia ze stosowania naszych produktów! ????
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040
Produkt dostępny również w dobrych sklepach z artykułami dla gołębi!
 
14 mar 2024
Zestaw 5 produktów na okres lęgowy w cenie promocyjnej - tańszy o 10%!
 
Zestaw zapewnia składanie przez samiczki jaj o równej i grubej skorupie, a młodym pisklętom prawidłowy wzrost. Ponadto w skład zestawu wchodzą preparaty stabilizujące florę przewodu pokarmowego, co ma kluczowe znaczenia dla odchowu silnych i zdrowych młódków. Do każdego zestawu dołączamy praktyczny Notatnik Hodowcy!
 
AviCal - wspomaga budowę skorupy jaj, zapewnia prawidłowy przebieg kostnienia, wspomaga ruchliwość plemników samców rozpłodowych, zawiera białko zwierzęce niezbędne do budowy tkanki mięśniowej rosnących piskląt.
AviCid - zapobiega namnażaniu się patogennej flory w wodzie, która piją ptaki.
AviFerr - bogate źródło witamin z grupy B oraz żelaza, manganu, kobaltu i miedzi.
AviOil plus - zawarty w preparacie tran jest bogatym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz NNKT.
AviPro - zawiera dużą koncentrację bakterii probiotycznych chroniących przewód pokarmowy piskląt przed kolonizacją bakteriami patogennymi takimi jak np. Salmonella.
 
Sklep internetowy:
 
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040
 
23 lut 2024

Szanowni Państwo!
Wkrótce czekają nas duże zmiany, oczywiście na lepsze! ????
Od 01.03.2024r. znajdziecie nas w nowym miejscu: ul. Rolna 16 w Olsztynie!

 

09 lut 2024
Zestaw lęgowy MINI to 3 podstawowe produkty, które zapewnią młodym pisklętom
prawidłowy rozwój!
AviCal - wspomaga budowę skorupy jaj, zapewnia prawidłowy przebieg kostnienia,
wspomaga ruchliwość plemników samców rozpłodowych, zawiera białko zwierzęce
niezbędne do budowy tkanki mięśniowej rosnących piskląt.
AviFerr - bogate źródło witamin z grupy B oraz żelaza, manganu, kobaltu i miedzi.
AviOil plus - mieszanina 6-ciu olejów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
jest źródłem cennych składników odżywczych takich jak Niezbędne Nienasycone
Kwasy Tłuszczowe (NNKT) oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K).
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040
24 sty 2024
Szanowni Państwo,
stały rozwój i doskonalenie naszej oferty to jedna z głównych strategii działania firmy Avimedica. Nie zamierzamy stale zwiększać liczby dostępnych produktów, ponieważ trudno jest zarekomendować na takiej podstawie racjonalny program ich stosowania. Dlatego doskonalimy i ulepszamy produkty, które mamy w swojej ofercie.
Jednym z lepiej sprzedających się produktów jest AviCoxitonic pozwalający na skuteczną walkę z kokcydiami i rzęsistkami u gołębi.
AviCoxitonic drugiej generacji przygotowany jest w formie nanoemulsji, dzięki czemu o wiele łatwiej rozprowadza się wodzie. Jego wygląd i zapach jest jednak inny (barwa z brązowej, klarownej zmieniła się w nieprzejrzystą, żółtawą). Koncentracja fitoncydów i olejków eterycznych, a tym samym dawkowanie produktu pozostały bez zmian. Zmiany w wyglądzie i zapachu wynikają jedynie z zastosowania innej technologii produkcji.
W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą!
W najbliższym czasie pojawią się kolejne modyfikacje wybranych produktów Avimedica o czym będą Państwo informowani na bieżąco!
Życzymy zadowolenia ze stosowania naszych produktów.
 
23 sty 2024
Najwyższy czas rozpocząć przygotowania do sezonu lęgowego!!!
Sklep online:
Zamówienia telefoniczne: 723 020 040

 

 

 

 

13 gru 2023
Zima to czas, w którym chcemy zatroszczyć się o najbliższych.
Z okazji Świąt przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę: zestaw lęgowy Avimedica oraz książka, która będzie doskonałym prezentem dla najmłodszych członków rodziny i być może przyszłych pasjonatów hodowli ptaków!
Zapraszamy do zakupów!
 
02 gru 2023
 
Zapewnia wszystko to, czego Twoje gołębie potrzebują w okresie zimowym.
W skład zestawu wchodzą następujące produkty:
AviFungal - w celu kontrolowania grzybic często występujących w okresie spoczynkowym,
AviFerr - wzbogacenie diety o niezbędne witaminy i mikroelementy,
AviLiv - tonik wspomagający pracę wątroby i działający oczyszczająco na nerki,
AviOil plus - dodatkowe źródło energii w chłodne dni.
23 pa 2023
Chłodne i wilgotne jesienne dni sprzyjają występowaniu typowych
o tej porze roku problemów zdrowotnych u naszych pupili. Aby wspomóc ptaki
w walce z wirusami, grzybicami i pasożytami polecamy stosować
ZESTAW JESIENNY w promocyjnej cenie!
Zapraszamy do zakupu!
 
08 wrz 2023
Pierzenie gołębi to bardzo intensywny i obciążający organizm proces. W tym czasie warto szczególnie zadbać o ptaki stosując preparaty:
AviPen - zawiera duże koncentracje aminokwasów siarkowych niezbędnych do budowy pióra, a także mikro-, makroelementy oraz witaminy skomponowane ze sproszkowanymi roślinami - wszystko by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu powłokowego.
AviOil plus - bogate źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ponadto zapewnia elastyczne i lśniące pióra. W zestawie pierzeniowym stosowany jest jako nośnik dla produktu AviPen.
AviLiv- wspomaga pracę wątroby, w której zachodzi większość szlaków metabolicznych aminokwasów i witamin.
 
Do każdego zestawu AviFerr 80ml gratis!
 
03 sie 2023
Szanowni Państwo,
stały rozwój i doskonalenie naszej oferty to jedna z głównych strategii działania firmy Avimedica. Nie zamierzamy stale zwiększać liczby dostępnych produktów, ponieważ trudno jest zarekomendować na takiej podstawie racjonalny program ich stosowania. Dlatego doskonalimy i ulepszamy produkty, które mamy w swojej ofercie.
Jednym z lepiej sprzedajacych się produktów jest AviSalmotonic pozwalający na bezantybiotykową interwencję w przypadkach problemów z przewodem pokarmowym oraz chorobach wirusowych jak np. zespół choroby gołębi młodych.
AviSalmotonic drugiej generacji przygotowany jest w formie nanoemulsji, dzięki czemu o wiele łatwiej rozprowadza się wodzie. Jego wygląd i zapach jest jednak inny (barwa z brazowej, klarownej zmieniła się w nieprzejrzystą, żółtawą; zapach jest bardziej czosnkowy). Koncentracja fitoncydów i olejków eterycznych, a tym samym dawkowanie produktu pozostały bez zmian. Zmiany w wyglądzie i zapachu wynikają jedynie z zastosowania innnej technologii produkcji.
W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą!
W najbliższym czasie pojawią się kolejne modyfikacje wybranych produktow Avimedica, o czym będą Państwo informowani na bieżąco!
Życzymy zadowolenia ze stosowania naszych produktów.
 
20 cze 2023
Szanowni Państwo będzie GORRRRĄCO!!! ????
Loty gołębi pocztowych w trakcie wysokich temperatur to prawdziwe wyzwanie!
Dlatego możecie Państwo wspomóc swoich podopiecznych w tym trudnym okresie stosując:
- AviPul - orzeźwia i wspomaga oddychanie. Preparat można wykorzystywać również do oprysku pomieszczeń, szczególnie w dniu powrotu z lotu.
- AviLyte - pozwala na szybkie wyrównanie elektrolitów, co szybko doprowadza odwodnione na skutek wysiłku i wysokich temperatur gołębie do formy.
- AviPower - duża koncentracja witaminy C w produkcie redukuje negatywne skutki tzw. "stresu termicznego".

 
18 kwi 2023
Sezon lotowy zbliża sie wielkimi krokami!
 
Przypominamy, że produkty lotowe, należy stosować 3-2 tygodnie przed lotami w połowie dawki. Powyższe ma na celu przystosowanie przewodu pokarmowego gołębi do ich podawania.
 

07 kwi 2023
26 sty 2023

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą nowość - AviOne!

AviOne  to unikatowa, silnie skoncentrowana kompozycja surowców pochodzenia naturalnego zawierająca wyciągi roślinne, olejki eteryczne oraz fitoncydy. Zawarte w preparacie substancje wykazują oddziaływanie stymulujące na układ odpornościowy (ważne w infekcjach wirusowych), hamują namnażanie się bakterii, grzybów oraz pasożytniczych pierwotniaków. Składniki produktu mają również działanie przeciwzapalne i tonizujące przewód pokarmowy.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym najnowszym katalogu:

KATALOG - link

oraz w sklepie internetowym:

SKLEP ON-LINE - link

11 pa 2022
"Morbum evitare quam curare facilius est"
jak już niespełna 2,5 tyś. lat temu głosił Hipokrates ????
Wkomponowując się w porę roku oraz dla potwierdzenia powyższej maksymy przygotowaliśmy specjalny zestaw, byście mogli wspierać swoich pupili w walce z plagami jesieni, czyli z wirusami, grzybicami i pasożytami. Oczywiście zestaw sprzedawany jest w promocyjnej cenie!
Zapraszamy do zakupu!
 
 
 
 
09 wrz 2022
"Mimozami jesień się zaczyna..."
Jesień to również czas pierzenia naszych pupili. Warto zadbać o jakość upierzenia naszych podopiecznych, bo od tego w dużej mierze zależy przyszłoroczny sezon lotowy oraz nadchodzący sezon wystawowy!
20 cze 2022
Ostatnia niedziela zapisze się na kartach historii meteorologii jako jeden z najgorętszych dni czerwca. Kolejne fale upałów jeszcze przed nami. Loty gołębi pocztowych w trakcie tak wysokich temperatur to prawdziwe wyzwanie!
Dlatego możecie Państwo wspomóc swoich podopiecznych w tym trudnym okresie stosując:
AviPul - orzeźwia i wspomaga oddychanie. Preparat można wykorzystywać również do oprysku pomieszczeń, szczególnie w dniu powrotu z lotu.
AviLyte - pozwala na szybkie wyrównanie elektrolitów, co do szybko prowadza odwodnione na skutek wysiłku i wysokich temperatur gołębie do formy.
AviPower - duża koncentracja witaminy C w produkcie redukuje negatywne skutki tzw. "stresu termicznego".
 
15 kwi 2022
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności oraz radosnego wiosennego nastroju - życzy Zespół Avimedica!
 
24 lut 2022
Sezon lęgowy zbliża się wielkimi krokami, wobec tego przygotowaliśmy specjalny zestaw produktów na ten właśnie czas. Produkty zostały tak dobrane, by zapewnić składanie przez samiczki jaj o równej i grubej skorupie i dużej zawartości substancji odżywczych w żółtku, a wyklutym z nich pisklętom prawidłowy wzrost i rozwój. Ponadto w skład zestawu wchodzą preparaty stabilizujące florę przewodu pokarmowego oraz immunostymulujące, co ma kluczowe znaczenia dla odchowu silnych i zdrowych młódków. Do każdego zestawu dołączamy praktyczny Notatnik Hodowcy oraz 5 saszetek AviLyte gratis!
 
 
 
 
23 gru 2021
03 lis 2021
Jesień to czas infekcji. Znana maksyma głosi, że lepiej zapobiegać niż leczyć ????
Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny zestaw, byście mogli wspierać ptaki w walce z wirusami, grzybicami i pasożytami. Oczywiście zestaw sprzedawany jest w promocyjnej cenie!
Zapraszamy do zakupu!
 
29 wrz 2021
Przełom września i października to szczyt pierzenia naszych pupili. Warto zadbać o jakość upierzenia naszych podopiecznych, bo od tego w dużej mierze zależy przyszłoroczny sezon lotowy oraz nadchodzący sezon wystawowy! Dlatego też przygotowaliśmy promocyjny zestaw pierzeniowy, a dla klientów hurtowych udzielamy dodatkowego rabatu!
 
20 cze 2021
Czy wiecie, ze fizjologiczna temperatura ciała gołębia (czyli temperatura zdrowego osobnika) wynosi 41,5C? W dodatku skóra ptaków pozbawiona jest gruczołów potowych, co sprawia że gołębie by się ochłodzić oddychają przez otwarte dzioby - (ziajanie). Mimo wszystko gołębie w tym okresie narażone są na negatywne skutki stresu cieplnego. Temperatury otoczenia są w ostatnim czasie bardzo wysokie, wobec tego przygotowaliśmy zestaw produktów, które ułatwią Waszym podopiecznym przetrwanie tego okresu i zminimalizowanie następstw stresu cieplnego:
- AviPul - ułatwia oddychanie, może być stosowany również do oprysku gołębników;
- AviPower - dzięki dużej koncentracji wit. C redukuje następstwa stresu cieplnego;
- AviLyte - gwarantuje szybkie nawodnienie tuż po powrocie z lotu.
Zapraszamy!
 
 
http://avimedica.pl/index.php?mact=ShopMadeSimple,cntnt01,fe_product_detail,0&cntnt01product_id=31&cntnt01returnid=59
01 cze 2021
Niestety w tym sezonie nie wszyscy mogą w pełni cieszyc się lotami, ale pupile tych, którzy mogą najbardziej narażeni na infekcje są po pierwszych lotach. Aby w bezpieczny dla ptaków sposób zminimalizowac ryzyko wystąpienia problemu mamy przygotowany specjalny zestaw i promocję "na 5" - przy zakupie wszystkich pięciu produktów udzielamy 5% rabatu i dodatkowy AviLyte za złotówkę - w końcu niebawem zrobi się gorąco!
Promocja dotyczy zarówno sprzedaży hurtowej jak i detalicznej!
 
18 kwi 2021

 Aktualna sytuacja epizootyczna HPAI stawia termin rozpoczęcia lotów konkursowych pod znakiem zapytania, nie mniej jednak warto zaopatrzyć się w zestawy lotowe. Przygotowaliśmy specjalną promocję -> kliknij w zdjęcie:

04 kwi 2021
26 mar 2021
17 mar 2021
24 lut 2021

04 lut 2021
Najwyższy czas odbyć szczepienia przed parowaniem gołębi rozpłodowych! Możemy pomóc naszym pupilom żeby szczepienia przebiegły bezproblemowo!
 
07 sty 2021
W Nowym Roku zmiany na lepsze!
 
Z przyjemnością informujemy, że wszystkie nasze produkty sypkie, tj. AviCal, AviMune, AviPower, AviPro i AviRegener produkowane od początku 2021 roku konfekcjonowane będą w nowe, lepsze opakowania wyposażone w dodatkową termozgrzewalną wkładkę uszczelniającą.
Zapewni to hermetyczne zamknięcie i całkowicie zabezpiecza produkty przed wietrzeniem i zbrylaniem w trakcie przechowywania.
W końcu jakość jest najważniejsza!
 
Życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku, a przede wszystkim zadowolenia z produktów Avimedica!
 
14 gru 2020
Szanowni Państwo,
ze względu na zbliżające się Święta próbki do badań laboratoryjnych przyjmujemy do dnia 16 grudnia b.r.
Na badania pupili zapraszamy po Nowym Roku.
 
 
13 gru 2020
Zimowe dni to nie tylko czas odpoczynku przed nowym sezonem, ale również okres, w którym możemy ograniczyć nabyte przez naszych pupili infekcje!
Zima to również czas, w którym chcemy zatroszczyć się o najbliższych. Z okazji Świąt przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę: zestaw trzech produktów Avimedica oraz książka "Mój najleszy przyjacie i ja", która będzie doskonałym prezentem dla najmłodszych członków rodziny i być może przyszłych pasjonatów hodowli ptaków!
Każda książka zawierać bedzie spersonalizowną dedykację od autorki!
 
Zapraszamy do zakupów!
 
06 wrz 2020

Loty praktycznie już za nami, robi się coraz chłodniej i rozpoczyna się okres pierzenia. Warto pomyśleć o przygotowaniu podopiecznych na ten czas.

Do końca września na zestaw pierzeniowy udzielamy 15% rabatu!

Zapraszamy do zakupów!

 

10 sie 2020
             Szanowni Klienci!
 
Sytuacja na rynku związana z epidemią SARS-CoV-2 spowodowała opóźnienia w dostawach komponentów do produkcji, co liniowo przekłada się na dostępność produktów marki AviMedica. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi produktami i w trosce o zachowanie ich dostępności na rynku zdecydowaliśmy się na doraźne konfekcjonowanie produktów o pojemności 500 ml (AviCid, AviLyte, AviOil, AviPen liquid) w butelki zastępcze. Butelki te mają inny kształt i kolor, jednak posiadają atesty do stosowania ich w farmacji. Informujemy również, że jest to sytuacja przejściowa, i wkrótce w/w produkty będą dostępne w dotychczasowym opakowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, że aktualnie w handlu detalicznym oraz u dystrybutorów mogą znajdować się produkty w obydwu rodzajach opakowań (w zależności od daty zakupu).
 
Zapewniamy, że mimo innego opakowania produkty są oryginalne, a ich jakość jest zgodna z etykietą. W razie wątpliwości co do oryginalności produktu prosimy o kontakt w dowolnej formie (należy podać nazwę produktu, nr serii oraz miejsce zakupu).
 
Pozdrawiamy i życzymy zadowolenia z naszych produktów!
 
Zespół Avimedica
13 maj 2020
3, 2, 1..i niebawem start!
 
Wobec tego, że w tym sezonie loty zaczynają się nieco inaczej przygotowaliśmy też nieco inny zestaw lotowy, w którym macie Państwo możliwość wyboru formy produktu AviRegener (proszek/ płyn) bez zmiany ceny zestawu.
Zestaw 8 produktów stricte lotowych oferujemy w promocyjnej cenie, a jako dodatkowy bonus dodajemy 1 więcej butelkę naszego elektrolitu za symboliczna złotówkę
 
26 kwi 2020
Szanowni Klienci,
 
Z przyjemnością informujemy, że od 27. 04. 2020 wznawiany możliwość stacjonarnego przeprowadzania badań przesiewowych (badania kontrolne gołębi) i wszystkich innych usług.
 
Ze względu na nadal obowiązujące ograniczenia związane z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt pod numerem 723 020 040 oraz przestrzeganie godziny umówionej wizyty.
 
Sprzedaż produktów marki AviMedica odbywa się stacjonarnie jak i drogą wysyłkową.
 
11 kwi 2020
14 mar 2020
Szanowni Klienci,
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z występowaniem SARS-CoV-2 będącym czynnikiem etiologicznym COVID-2019 wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu gabinetu weterynaryjnego oraz firmowego sklepu stacjonarnego.
 
W trosce o zdrowie Państwa oraz nasze prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
 
 
1. Sprzedaż produktów marki AviMedica odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową. Zamówienia prosimy składać mailowo, telefonicznie lub przez sklep internetowy dostępny pod linkiem:

sklep

W chwili obecnej zamówienia realizowane są na bieżąco.

2. Wizyty związane z badaniami przesiewowymi (badania kontrolne przed lotami itp.) zostają odwołane. Istnieje jednak możliwość zbadania swoich pupili „na odległość”. W tym celu próbki do badań wraz z wypełnionym pismem przewodnim prosimy przesyłać na nasz adres kurierem lub pocztą. Aby umożliwić bezproblemowe wysyłanie próbek przygotowaliśmy gotowe zestawy wymazówek i sterylnych pojemników do ich pobierania:

zestawy

3. Prosimy o nieprzesyłanie gotówki wraz z próbkami. Preferowana forma płatności za usługi diagnostyczne to przelew bankowy.

4. Przypadki wymagające interwencji lekarsko-weterynaryjnej obsługiwane będą po wcześniejszym umówieniu konkretnej godziny wizyty. W związku z koniecznością ograniczenia przebywania ludzi w naszej poczekalni do minimum prosimy o przestrzeganie godzin umówionych wizyt. Prosimy pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi wizytami w danym dniu niezbędna jest krótka przerwa technologiczna. Preferowana forma płatności za wizyty – karta płatnicza, ewentualnie przelew bankowy na podstawie otrzymanego rachunku.

5. Wszelkie dokumenty jak wyniki badań, zaświadczenia o szczepieniu, listy konkursowe itp. będą wysyłane drogą elektroniczną. W przypadku konieczności odbioru osobistego w/w dokumentów, będzie on możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny odbioru. Dokumenty będą do odbioru w wyznaczonym miejscu poczekalni.

6. W poczekalni znajdują się pojemniki z płynem odkażającym. Prosimy o dezynfekcję rąk przed wejściem do gabinetu.

Jednocześnie informujemy, że nasz personel pracuje zgodnie z ustalonym wewnętrznym protokołem mającym na celu ochronę własnego zdrowia w przypadku przyjmowania próbek do badań oraz obsługi klientów.
Powyższe procedury obowiązują do odwołania.
 
dr hab. wet. Tomasz Stenzel
01 sty 2020
23 gru 2019

 

02 gru 2019

 

Jest nam niezwykle miło poinformować Państwa, że w tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia istnienia firmy Avimedica!

 

To już 10 lat wspólnie z Wami - Hodowcami i Dystrybutorami dbamy o dobro gołębi oraz innych gatunków ptaków. Staramy się wychodzić naprzeciw coraz większym wyzwaniom i mamy z tego ogromną satysfakcję.

 

Pragniemy podziękować Państwu za zaufanie i życzliwość, a w naszym sklepie proponujemy Rabat -10% na wszystkie produkty na okrągłą rocznicę powstania firmy!

 

Promocja potrwa do 26.12.2019 r.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że laboratorium będzie zamknięte od 16.12.2019 do końca roku.

Za utrudnienia przepraszmy!

05 lis 2019
Nadeszła jesień i typowe dla niej problemy.
Zapraszamy do zakupu Zestawu Jesiennego w promocyjnej cenie!
 
02 wrz 2019
Już dziś pomyśl o odpowiednim ZESTAWIE NA OKRES PIERZENIA.
Skorzystaj z promocji w naszym sklepie i poznaj bogaty w składzie AviPen liquid!
Zapraszamy do zakupu!
 
 
12 lip 2019

 

Loty młodych tuż tuż, więc już ostatni dzwonek by zaszczepić Waszych podopiecznych. Przypominamy, że w celu uzyskania odpowiedniej protekcji stada drugie szczepienie przeciwko zakażeniu paramyksowirusowemu powinno być wykonane najpóźniej na 3 tyg. przed lotami. Przypominamy również, że jednorazowe szczepienie nie zabezpiecza gołębi przed zachorowaniem!

Dla tych, którzy nie mają pomocnika do szczepienia mamy ciekawą alternatywę - trzymadło na gołębia pomocne w unieruchomianiu ptaków do szczepienia i nie tylko;)
Zapraszamy do zakupów:

10 maj 2019
3...2...1...START!  - po 3-cim locie już na dobre :)
 
Życzymy wszystkim udanego sezonu lotowego!
 
05 kwi 2019
 
 
Sezon lotowy zbliża się wielkimi krokami. Zapraszamy po zestawy lotowe!
11 mar 2019

Robi się coraz cieplej, niedługo pierwsze treningi. Warto pomyśleć o przygotowaniu naszych podopiecznych do tego okresu!

15 lut 2019

 

Zachęcamy wsyskich do zapoznania się z naszym najnowszym produktem - już w sprzedaży!

04 lut 2019
Dziękujemy wszystkim za duże zainteresowanie naszym stoiskiem podczas Olimpiady Gołębi Pocztowych w Poznaniu, za miłe słowa i szereg pytań, bo dążenie do wiedzy to podstawa! Do zobaczenia!
 
 
 
 
 
 
 
18 sty 2019
 
 
 
Zapraszamy na Olimpiadę gołębi Pocztowych. Hala nr 8, Stoisko nr 21!
 
Do zobaczenia!
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z udziałem w Olimpiadzie firma  będzie nieczynna w dniach 23-29.01. 2019.
21 gru 2018
Informujemy, że dn. 24.12.2018 r. Lecznica będzie nieczynna.
Zapraszamy do kontaktu po Świętach.

 

17 gru 2018

Szanowni Klienci!

W minionym roku odnotowaliśmy zgłoszenia dotyczące wad gwintu opakowań szklanych o pojemności 250 ml powodujące ich nieszczelność. Wada ta wynikała z błędu fabrycznego butelek, a ich producent nie był w stanie jej usunąć. Ponadto w ciągu ostatniego roku wzrosła liczba zgłoszeń uszkodzenia przez firmy kurierskie przesyłek zawierających produkty w szklanych butelkach.

 W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o zmianie w/w opakowań.

 

W trosce o zachowanie jakości w naszej firmie wszystkie produkty o pojemności 200 i 250 ml wytworzone od 15. 12. 2018r. będą konfekcjonowane w dobrej jakości butelki polipropylenowe o pojemności 300 ml przeznaczone do celów farmaceutycznych.

Ze względu na cieńszą ścianę opakowań propylenowych, butelka o podobnych rozmiarach posiada wyższą pojemność. Wobec tego poziom płynnego produktu skonfekcjonowanego do nowych butelek jest niższy, co przedstawia zdjęcie poniżej.

 

Zapewniamy, że objętość produktu jest zgodna z etykietą.

 

Aktualnie w handlu detalicznym oraz u dystrybutorów mogą znajdować się produkty w obydwu rodzajach opakowań (w zależności od daty zakupu).

 

Pozdrawiamy i życzymy zadowolenia z naszych produktów!

Zespół Avimedica

29 lis 2018
Zapraszamy do działu filmy oraz naszego kanału na youtube! Cyklicznie będą pojawiały się tam nowe filmy!
 
04 wrz 2018

Już dziś pomyśl o odpowiednim ZESTAWIE NA OKRES PIERZENIA. Skorzystaj z promocji w naszym sklepie i poznaj bogaty w składzie AviPen liquid! Do każdego zestawu gratis!

UWAGA! Zwiększamy rabat do 15 %!!! Zapraszamy do zakupu!

02 sie 2018
Zapraszmy do zapoznania się z nową ofertą diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych gołębi przeprowadzanej w naszej placówce. Pełny opis przeprowadznych badań znajduje się na stronie
27 lip 2018

Pogoda z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach nie ulegnie zmianie. Nadal będziemy zmagać się z wysokimi temperaturami.

Zadbajmy zatem o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pupili w tym wyjątkowym okresie. Szczególnie ze względu na zbliżające się loty gołębi młodych.

Nasza propozycja to zestaw na upały dostępny w naszym sklepie. Do każdego zestawu zakupionego do końca sierpnia gwarantujemy gratis!

20 lip 2018
Już niedługo zakończą się loty gołębi dorosłych. Dla tych, którzy chcieliby
poprawićnoty w ostatnich konkursach i wpłynąć jeszcze na wynik końcowy,
polecamy nasz produkt AviBooster! Jeśli jest dobrze, to dlaczego nie miałoby
być jeszcze lepiej? 
 
 
05 cze 2018
Loty to najbardziej newralgiczny pod kątem szerzenia się chorób zakaźnych czas w roku hodowlanym. Wszystko dlatego, że nie każdy hodowca dba w równym stopniu o zdrowie swoich podopiecznych, a do wzajemnego zakażania się gołębi bardzo często dochodzi podczas transportu na loty. Pamiętajcie o tym i wspomagajcie organizmy Waszych pupili w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami!
 
13 kwi 2018

Loty już za 2 tygodnie! Zapraszamy po zestawy lotowe, do każdego zestawu lotowego podstawowego 5 saszetek Avilyte gratis, do pełnego zestawu 10 saszetek gratis!
Opisy zestawów lotowych znajdziecie tutaj:

Podstawowy

Pełny

23 lut 2018
17 sty 2018
 
Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas X Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych - to był bardz pracowity czas! To zobaczenia w Blackpool!
 
 
09 sty 2018
Zapraszamy na nasze stoisko na X Międzynarodowych Targach Gołębi Pocztowych, które odbędą się w dniach 12-15. 01. 2018 w Sosnowcu.
Na stoisku fachowe porady, nasze produkty w okazyjnych cenach, gratisy oraz możliwość zostawienia próbek do badań laboratoryjnych!
 
22 gru 2017
05 gru 2017
 
W grudniu udzielamy 12% rabatu na zestaw zimowy!
06 wrz 2017
28 lip 2017
Szanowni klienci,
w zwiazku z trwającym sezonem urlopowym informujemy, że w dniach 31.07.-07.08.2017 oraz 10.08.-28.08. nie przyjmujemy próbek do badań mikrobiologicnych. Dodatkowo mogą wystąpić opóźnieniaa z relizacją badań i interpretacją wyników. Jednocześnie informujemy, że zamówienia na produkty firmowe będą realizowane w miarę możliwości na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.
Zespół Avimedica.
07 cze 2017
Polecamy nowy zestaw dla młódków!
 
 
11 maj 2017
Wszystkim naszym współpracownikom życzymy udanego sezonu!
Aktualnie obniżamy ceny na zestawy lotowe!
10 maj 2017
Jeśli masz znakomite gołębie, ale boisz się, że opóźniająca się wiosna zwiększy ryzyko syndromu "zwichrowanego skrzydła" wypróbuj AviCart dzięki, któremu Twoje Asy pozostaną w znakomitej formie i nie straszna im będzie niesprzyjająca pogoda!
 
12 sty 2017

Nowy sezon lęgowy zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajcie by zrobić wszystko, by ptaki weszły w lęgi w pełnym zdrowiu. Styczeń to najlepsza pora na wykonanie badań przesiewowych w kieruku chorob zakaźnych i inwazyjnych oraz przeprowadzenie ewentualnych kuracji zgodnych z wynikami badań.
 
Zapraszamy więc na badania!
 
 
              
 
20 gru 2016
 
 
Informujemy, iż w dniach 27-30.12.2016 Lecznica będzie nieczynna z powodu przerwy świątecznej. Zamówienia w sklepie oraz badania będą realizowane od 2 stycznia 2017 r. Za utrudnienia przepraszamy!
23 sie 2016
Zapraszamy do zapoznania się z naszą nowością!
 
 
20 lip 2016
Loty młódków już niebawem,
czas zaopatrzyć się w to, czego będą potrzebowały w swym pierwszym sprawdzianie dzielności!
 
05 kwi 2016

Początek kwietnia to ostatni dzwonek na sprawdzenie stanu zdrowia lotników przed sezonem. Szanując Państwa czas proponujemy przesyłanie próbek do badań do naszej placówki. W tym celu przygotowaliśmy specjalny zestaw umożliwiający pobranie próbek od gołębi i wysłanie ich do nas.

05 lut 2016
05 sty 2016
 
 Nowości 2016 już w sprzedaży!
 
07 kwi 2015

UWAGA!

W związku z częstymi  zgłoszeniami dotyczącymi nieszczelności opakowań o pojemności 500ml informujemy, że powyższa wada wynikała z błędu fabrycznego butelek, a ich producent nie był w stanie jej usunąć.
 
Wobec tego w trosce o zachowanie jakości w naszej firmie od 15. 03. 2015r. wszystkie produkty o pojemności 500 ml są konfekcjonowane w nowe, lepsze butelki.
 
Aktualnie w handlu detalicznym oraz u dystrybutorów moga znajdować się produkty w obydwu rodzajach opakowań (w zależności od daty zakupu). 
 
Pozdrawiamy i życzymy zadowolenia z naszych produków!
 
 

Poprzednia strona: O nas 
Następna strona: Nasi hodowcy