Regulamin


Regulamin sprzedaży internetowej

 

1. Postanowienia ogólne

 

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Avimedica Tomasz Stenzel, punkt sprzedaży w: 10-686 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9 lok. 56; numer NIP: 8762049351, prowadzącą sprzedaż poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.avimedica.pl.

 

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklep.

 

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

d) Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym avimedica.pl jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

 

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

2. Dane Klienta

 

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 

b) Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

3. Polityka Ochrony Prywatności i Polityka Cookies

 

a) Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem domeny www.avimedica.pl (dalej zwany Witryną).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Stenzel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Avimedica Tomasz Stenzel, 10-689 Olsztyn, ul. Srebrna 5/12, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP 876-204-93-51, REGON 280446115.

Dane adresowe / kontaktowe:

Avimedica Tomasz Stenzel

ul. Srebrna 5/12

10-698 Olsztyn

Tel : 667458880 (opłata wg cennika właściwego operatora).

e-mail: avimedica@avimedica.pl lub e–mail: sklep@avimedica.pl lub hurt@avimedica.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, w tym celu stosowane są niezbędne środki techniczne i organizacyjne.Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO- w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,

- na podstawie art. 6 ust 1 a Rozporządzenia RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. w celu założenia konta w ramach Witryny lub na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacji handlowych (Newslettera),

- na podstawie art. 6 ust 1 d Rozporządzenia RODO- celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających np. przepisów o rachunkowości czy przepisów podatkowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia RODO- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. do celów marketingu bezpośredniego, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu administrowania Serwisem, w celu realizacji usługi hostingowej, obsługi poczty e-mail czy świadczonej na rzecz Administratora pomocy technicznej.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych,

- w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych, wówczas dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązania się z obowiązków podatkowych,

- w przypadku przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania oraz przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń.

Obwiązujące przepisy prawa mogą wydłużać (lub w konkretnym przypadku skracać) czas przetwarzania danych osobowych.Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów w Serwisie:

1) nazwisko i imię,

2) adres do wysyłki,

3) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych w dowolnej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: avimedica@avimedica.pl.Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziliście Państwo zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych (zapis do Newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany przez AVIMEDICA w celach marketingowych własnych produktów.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter".

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: avimedica@avimedica.pl.Odbiorcy danych

W celu realizacji zamówienia (wysyłki zamówionego towaru) Państwa dane osobowe zostaną ujawnione:

  • firmie kurierskiej,

  • firmie pocztowej,

  • firmie usługowej, w ramach wsparcia technicznego świadczonego na rzecz Administratora oraz w celu obsługi usługi hostingowej Serwisu oraz obsługi poczty elektronicznej Administratora,

- okresowo Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w ramach pomocy technicznej świadczonej na rzecz Administratora,

- ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.Środki techniczne i organizacyjne

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed ich udostępnieniem osobom trzecim. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia dokumentów, serwerów, połączeń i Witryny, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych, który zapewnia Państwu bezpieczne i szyfrowane transakcje.

Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Jest gwarantem zachowania poufności danych o całej komunikacji.

Protokół SSL (Secure Socket Layer) to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera.W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do:

- dostępu do swoich danych osobowych ,

- żądania sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- prawo do wniesienia sprzeciwu:

  • wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

  • wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: avimedica@avimedica.pl.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do GIODO, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*z dniem 25.05.2018r planowane jest powołanie nowego organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Organ ten przejmie zadania i kompetencje GIODO, a także będzie wykonywał nowe, przyznane mu przez RODO.

 

b) Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: avimedica@avimedica.pl

Podstawa prawna:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).*

- Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Ustawą Prawo telekomunikacyjne.

*Rozporządzenie zwane RODO będzie obowiązywać od 25.05.2018r.

 

4. Przedmiot działalności

 

a) Głównym przedmiotem działalności sklepu internetowego avimedica.pl jest sprzedaż artykułów dla hodowców gołębi za pośrednictwem Internetu.

 

5. Zakupy

 

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie avimedica.pl

 

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „potwierdź” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

 

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

d) Zapłata za zamówienie uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sklepu. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

 

e) Pracownik Sklepu informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

 

6. Ceny

 

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

 

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 

7. Dostawa

 

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą kuriera DPD, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

 

c) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

 

d) Termin realizacji złożonych zamówień 1-7 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

 

8. Wady, zwroty

 

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

 

b) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

 

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

 

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia/protokołu dokonanego u pracownika Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 

9. Prawa autorskie

 

a) Zgodnie z (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) „Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu do celów zarobkowych bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich.”

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (zdjęć, kodu HTML, opisów itp.) znajdujących się na stronie avimedica.pl bez zgody naszej firmy jest zabronione!

 

10. Zakończenie

 

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 

Poprzednia strona: Podsumowanie zamówienia 
Następna strona: Kontakt